Privacyverklaring Offringa Bouwmanagement B.V. (hierna OBM)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen twee weken beantwoorden.

OBM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52268489 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is bereikbaar via de onderstaande contactgegevens:

Zuidermolenweg 23-d
1069 CE Amsterdam
020-6100284
info@offringa-bm.nl

Verwerking persoonsgegevens
OBM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 •  Adresgegevens
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
OBM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN) Deze is nodig voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning en/of sloopmelding.

Doel verwerking persoonsgegevens
OBM verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om onze diensten te kunnen uitvoeren. OBM maakt van de verzamelde gegevens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming en dus geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Administratie en facturatie
 • Afhandelen van betalingen
 • Verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen
 • Om u te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het aanvragen van een omgevingsvergunningen
 • Het aanvragen van overige vergunningen
 • OBM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OBM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren. Bijzondere persoonsgegevens zoals het BSN worden nergens bewaard en zullen wij altijd mondeling opvragen en uw toestemming vragen om deze te gebruiken bijvoorbeeld voor het indienen van een omgevingsvergunning en/of sloopmelding.

Delen van persoonsgegevens met derden
OBM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OBM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OBM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar micha@offringa-bm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OBM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht. OBM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via micha@offringa-bm.nl

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. De webite wordt regelmatig up to date gehouden met de laatste software en beveiligd tegen DDoS aanvallen.

Log-bestanden
Bij iedere toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen website, IP-adres, de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords gebruiken wij als afweer tegen aanvallen, bijvoorbeeld in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen (DDoS), die erop gericht zijn om de toegang tot onze website door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

Wijzigingen
OBM is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Laatst gewijzigd: 05-02-2019

Start typing and press Enter to search