Gegevens en aansprakelijkheid
Offringa Bouwmanagement B.V. (hierna OBM) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan OBM niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. OBM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is OBM niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt OBM geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens OBM via deze website.

Externe links
Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. OBM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Aanvullend
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Mail
OBM garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OBM is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij OBM.

Prijzen
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met OBM te mogen claimen of te veronderstellen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van offringa-bm.nl op deze pagina.

Laatste gewijzigd: 03-01-2019

Start typing and press Enter to search